Tabamata ime

Draama neljas vaatuses

Eduard Vilde
Sisukord

Ⅰ vaatus

Jõukalt ja kaunis maitsekalt sisseseatud saalituba Lauritsate korteris.

Tagaseinas lahtine tiiw-uks, mis ühte eesruumi wiib, mõlemat kätt külg-uksed. Tagapoolel paremat kätt tiiw-klawer, selle ligidal noodipult ning seina ääres noodiriiul nootidega; riiuli ülemisel laual wiiulikast. Pahempoolses taganurgas kumer sohwa teiste istmetega. Keset ruumi suurem öörislaud kolme tooliga. Eespoolel paremat kätt diiwan laua ja tugitoolidega, pahemat kätt ümargune laud toolide ja taburettidega, nendest pisut kesklaua poole kiigetool, kaugemal seina ääres suitsetamise-laud sigarite ja paberossidega. Suured peeglid; portreed ja pildid nägusates raamides; Kreutzwaldi, Koidula ja Jakobsoni rinnakujud wõi pildid; wäärtusline lauakell ühe lauakese peal: toataimed j.n.e. Kõigil laudadel ja muudes sündsates paikades wärsked lillekimbud, keset ruumi olewal laual, ehtiwalt korraldatud, ohter kogu niisuguseid. Ühe laua peal kahmak ajalehta.

Oktobrikuu algus. Hommikune walgustus.

Paremat ja pahemat kätt näitleja poolt.


Esimene etteaste.

Juuli, wanadlane, weidi maalaadi tüdruk tõsise olekuga, millest aga ajuti kuiw humor läbi murdub, pühib waheldamisi räti, harja ja suletopiga igalt poolt tolmu. — Juta Laurits, 15-aastane jumekas tütarlaps üle-ealise kaswu-täidlusega, pruunis gümnaasiumi-kleidis, pealisjaki, kübara ja wihmawarjuga, ruttab keskuksest sisse, kärmest käigust weidi lõõtsutades.

Juta

Kas tuliwad?

Juuli

(keelawalt käsa tõstes)
Tssst — mitte nii wäga! — Tulid neh, aga mitte õhtu, vaid alles hommiku pool wiiese rongiga.

Juta

(tasasemalt)
Miks?

Juuli

Wäike hiljaksjäämine teel; Tinapurgis, wõi kus tühja, polewat rongil otsekohest ühendust olnud.

Juta

Siis käidi õhtu asjata wastas! — Kas neid palju olnud?

Juuli

Külap wist, ja mitmed lilledega, (Käenäitega üle toa) Näe, hea kaenlatäis saadeti siis siia meie omadele lisaks.

Juta

(ringi waadates)
Oo, kui pidulik, kui pidulik! — Ega neil öösi enam keegi wastas teadnud käia?

Juuli

Herra käis hea õnne peale — oligi õige.

Juta

Ja nüüd — kõik magawad weel?

Juuli

Ainult külalised.

Juta

Siin muidugi? (Tähendab parema ukse poole)

Juuli

Ja. — Kohe heitsid magama, nii puruwäsinud olid. Mõtelge: kolm päewa ja kolm ööd wagunis! Tont teab, kus ilmaotsas see Kapsastnoobol õieti on!

Juta

Budapest ikka!

Juuli

See ju peaaegu üks — ma wahetan need nimed ikka ära. — Aga miks Teie siis õhtuks koju ei tulnud? Tahtsite ju ka waksali minna.

Juta

Kas Teie siis seda kärkimist ei kuulnud? Oh, niisugune sügisene äike on jäle! Nagu oleks kümmetuhat kuradit wiha pärast lõhki kärisenud. Ja siis hakkas kui toobri-äärest walama — mine weel kolme wersta tagast koju!

Juuli

No, aga enne sadu?

Juta

Enne sadu oli seal hea olla! Ma ei olnud ka mitte üksinda, kaks teist pegla tuli weel: Hilda ja Gerda. Sõime preili Marlandil suure poti täie mett ära ja tahtsime taile tasuks natuke teatrit teha ja ette tantsida.

Juuli

Ja siis jäite kolmekesi sinna ööseks! Waene preili Marland! Tõepoolest, papa peaks Teie eest Marlandi preilile juha ammugi kosti- ja korteriraha maksma.

Juta

(naerdes)
Seda arwan isegi.

Juuli

Hea weel, et täna wäike Wene püha on —

Juta

Ja, see on päris õnn: Õppimine oleks muidu Kõik weel — (õlakehitus ja kentsakas lõust) — Aga ütelge mulle nüüd, kudas ta wälja näib (tähendab peaga pahema ukse poole) Huwitaw — mis?

Juuli

Kumb “ta”? Neid on ju kaks.

Juta

(kärsitult, hääle sumbutamist unustades)
Mis mul nüüd naisterahwaga asja on!

Juuli

(jälle käsi tõstes)
Kuss! Jumal hoidku! Mind pandi siin waikuse eest wastutama, wõõras proua keelas mulle kas wõi peasügamise ära, ja Teie kriiskate nagu metsas!

Juta

(jälle tasasemalt)
Lilli tädi andis Teile käskusid?

Juuli

Muidugi! Kunstniku-herra olla ju närblik.

Juta

Soo? Nagu suured waimud kunagi. (Silmitseb ja nuusutab siin ja seal lillesid) Ehk oleks juba aeg, et ka mina närwid saan. — Aga tema wälimus, Juuli? Ligitõmbaw — wõrgutaw — mhh?!

Juuli

(edasi töötades)
Kuula aga tütarlast! Ei tea, mis temal naisemehe wälimuse järele on pärida!

Juta

Kunstnik ei ole naisemees — kunstnik on kõigi mees! Pange tähele, ma wõtan ta tädi käest ära, kui ta mulle meeldib!

Juuli

Kõtt! Eks siis wõiks iga kooliplika naiste käest mehed ära wõtta! — Kas Te’s teda ise enam sugugi ei mäleta?

Juta

Ainult natuke läbi udu. Ma olen teda ju wist üksainus kord elus näinud, ja siis ei mõistnud ma weel mitte poissi waadata.

Juuli

Aga nüüd mõistate juba? (Pead noogutades) Nah, see wiljake tõotab waratselt looma hakata!— Eks näe, kas Te oma tädigi weel ära tunnete.

Juta

No, kuidas seegi siis nüüd on? Rääkige ometi! Ikka weel niisugune — niisugune boamadu — (markerib käega looklemist)

Juuli

Küll te näete teda warsti isegi. Ei mina oska Teile wõõramaa inimesi silma ette sõnuda —

Juta

Wõõramaa inimesi?

Juuli

Noh, wõõraks läinud inimesi! — Ja kui palju ma neid siis näha sain? Waewalt paar minutit —

Juta

Sõge! Ühest pilgust on küllalt! — Aga söögu Teid susi! Ma lähen ennast nüüd natuke ilusaks tegema ja tahaksin ka pisut õppida — warsti tuleb preili Marland tundi andma.

Juuli

(käed puusas, lühikese kõrisewa naeruga)
Tund pidi ju eila preili Marlandi juures olema!

Juta

Jah, pidi! Aga ei olnud. Teie kuulsite ju, et mul seal parematki teha oli. Ja nüüd taewas Teiega! (minnes) Ma olen ülewal oma kambris, kui keegi küsib. (Keskuksest ära)