Tabamata ime

Draama neljas vaatuses

Eduard Vilde
Sisukord

Ⅲ vaatus: kolmas etteaste

Lilli. Dr. Waik.

Lilli

(tulejale naeratawa lahkusega pisut wastu astudes)
Kui kristlik, et Teie waest leske trööstima tõttate!

Waik

(wiiwitab weidi Lilli ehitud wälimuse mõjul)
Pagana pihta — nõnda wõite kardetawaks saada!

Lilli

(koketilt)
Ainult nõnda?

Waik

Nõnda iseäranis! — Nüüd on deemon täielik — deemon sülfidi näol! (Pigistab kumardades Lilli kätt.)
Seda wähem saan ma aru, kudas niisugust olewust leseks wõidi jätta.

Lilli

Teie poleks seda muidugi mitte wõinud?

Waik

Jumal hoidku! Mul pole midagi ühist nende liblikatega, keda kunstnikkudeks kutsutakse.

Lilli

(ironiliselt)
Soo?

Waik

Wähemalt mitte enam. — Aga ma annan heameelega järele, et teatawat liiki kunstnikkudel raske on teisiti olla.

Lilli

Kudas nii?

Waik

Niisugusele palelikult ühtelugu hulkade ette astuwale kunstnikule — isegi wiimasele varietee-artistile — hüpatakse ju suisa kaela. Mis ta waene peab tegema!

Lilli

Ta raputab nad endal küljest, kui tal omal midagi paremat on.

Waik

Seda tahan ma ju Teie kunstnikust heameelega uskuda. Aga kõige tugewam kindlus langeb, kui teda arwurikas waenlane wisalt ümber piirab. Igatahes peab naine, kes säärasele awalikule näpukastele kaasaks läheb, suure riwalitedi wastu walmis olema.

Lilli

(wõtab kiigetoolis istet ja palub Waiku käenäitega lähemale tugitoolile istuda)
See pole mitte just uus, mis Te mulle räägite, ja weel wähem on see trööstiw.

Waik

(maha istudes)
Õige küll, ma pidin ju leske trööstima! — Enne peaksin aga teadma, kudas Teie lesepõlwega õieti lugu on.

Lilli

Üsna lihtne. Minu kunstnik on hommikust saadik jäljeta kadunud. (Naerab) — Wäga wõimalik, et ta mõne „kaela-hüppajaga” kokku puutuski.

Waik

Ja selle üle wõite naerda!

Lilli

Miks mitte?

Waik

Siis ei tunne ma Teid enam ära! (Sumbutatud toonil, Lillile intimselt silma wahtides)

Kord oli aeg — sest on küll juba tosin aastaid tagasi — kus Lilli Ellert säärase kahtluse pärast inimese ära wõis tappa.

Lilli

(end õõtsutades)
Soo? Kas midagi sellesarnast on sündinud?

Waik

Teie ei mäletagi enam?

Lilli

Ei. Wanu hallitanud asju ei pea ma meeles.

Waik

Mina aga olen sunnitud seda meeles pidama: sundija on minu kamm. (Nihkub tooliga Lillile ligmale) Lubage oma käsi! (Lööb silmad weidi ringi, wõtab siis Lilli käe ja juhib seda oma juuste seest ühte armi leidma) Siin — siin — — kas pole selgeste tunda?

Lilli

(naeratades)
Seesama täpike? (Tõmmab käe tagasi)

Waik

Ohoo — see „täpike” on poolteist tolli pikk ja nii kõrge, et kamm temasse kinni hakkab!

Lilli

Waene mees! Kes käskis Teid siis ka nii akna ligidal magada!

Waik

Taga parem! Kas Teie siis mulle ette ütlesite, et Te sel ja sel tunnil minu akna sisse wiskate! Õnn weel, et klaasikillud ja mitte kiwi ise —

Lilli

Waheajal olete loodetawaste äratundele jõudnud, et Te karistuse ära olite teeninud?

Waik

Surmanuhtluse? Surmanuhtluse selle eest, et noor hella hingega üliõpilane ka teise naabrineiu wastu weidi — weidi inimlik püüdis olla —!

Lilli

Ja kolmanda ja neljanda wastu ka weel.

Waik

Na, na — nii palju neid korraga ei olnud! Kuid Teie auwäärt mälu, proua Lilli, töötab ju korraga imehästi!

Lilli

Kui Teie ta töötama panete!

Waik

Ja nüüd tahate mulle usutawaks teha, et Lilli Ellert naisena enam kadedusepalawikku ei põe?

Lilli

Seda pole ta kunagi põdenud.

Waik

(laia wõõrastelemisega)
Kudas?

Lilli

Ma pole iialgi armukade olnud. Hoopis wastupidi: mu meelest on wahel, kui ihkaksin ma, et minu wastu truudusliselt eksitaks.

Waik

(nürilt)
Aga milleks siis?

Lilli

Et eksijat karistada.

Waik

See teeb Teile lõbu?

Lilli

Juba karistuse kawatsemine! Weel enam aga õnneks läinud tegu. Säherdune wõib mind mitmeks ajaks rõõmuga moonastada.

Waik

(wäikese waheaja pärast)
Teie meeldite endale karistaja-osas nii wäga; ma soowiksin Teid heameelega ka kord eksija-osas naha saada.

Lilli

See soow ei lähe Teil täide, doktor.

Waik

(luurawalt)
Nii tulekindel?

Lilli

Nii tulekindel. — Aga kui see kord olema peaks — iga wõimalust ei tohi ju mitte maha salata — —

Waik

(põnewalt)
Siis —?

Lilli

Siis eksiksin ma ainult kellegiga, keda ma sedawõrd usaldan, et ma oma süü petetule üles wõin tunnistada.

Waik

(petetult)
Milleks seda waja on!

Lilli

Ettewaatuse pärast: et mitte wahest ise petetuks saada.

Waik

Suudetakse siis niisuguses asjas kainelt kalkulerida?

Lilli

Mina arwan suutwat.

Waik

Teie wõiksite aga olukorda sattuda, kus Teie eksimist üsna legalselt — karistuse- ja tasu-wahendiks — tohiksite tarwitada.

Lilli

Näituseks?

Waik

Ütleme: Teie mees on wääratanud. Ja Teie ei tihka sellest awalikult järjeldusi teha.

Lilli

Miks mitte?

Waik

No, wahest seltskondlise skandali pelgamisel.

Lilli

Ma ei ole mitte arg. Ja karistusest, mis wastasele häda ei tee — säärasest magedast sala-tasust — ei tunne ma miskit maiku.

Waik

(kogemata)
Kahju!

Lilli

(naeratades)
Mispärast kahju?

Waik

Ma tahtsin tähendada: niisugusel sala-asjal on ju oma wastuseismata nõiduslik magusus —

Lilli

Teile, doktor?

Waik

(on Lillile peaga weel ligemale nihkunud; rõhukalt)
Ma usun, igaühele! Mõned ei julge seda ainult mitte tunnistada.

Lilli

Minule mitte. — Aga kas meie teineteisele mitte liiga ligidal ei istu, armas sõber?

Waik

Teie kardate mind?

Lilli

Mina Teid? Teie ütlesite ju mind kartwat.

Waik

Teie siid kuumab nii.

Lilli

(äritawa ilmega)
Seda teeb iga riie minu seljas.

Waik

Teil on õigus — ma tundsin seda ka tunaeila, kui ma siinsamas Teie kõrwal istusin; midagi unustatut uhas minewikust uimastawalt meeltesse.

Lilli

Minu jõud!

Waik

See definerimata, ainult Teile omane helgus — see troopika-leitsak —

Lilli

Mille eest igamees ennast hoidma peaks — ta tapab!

Waik

(truusüdamliselt)
Niisuguse otsa wastu poleks mul midagi!

Lilli

Kord kartsite aga nähtawaste seesugust otsa.

Waik

Nooremana ei mõistnud ma tuulepea romantilisest surmast lugu pidada. (Waheaja pärast) Kas teate, et ma ka eila siin käisin?

Lilli

Soo?

Waik

Teid ei olnud paraku kodus.

Lilli

(ironiliselt)
Ma ei teadnud teid oodata, kulla doktor.

Waik

Ja praegu olen teel ühe raskeste-haige juurde; siia astusin enne sisse.

Lilli

Minu saatus seisis Teile ligemal?

Waik

(nokutab jaatawalt peaga)
Ehk lubate, proua, et ma Teid ka edaspidi oma patsientide hulka loen.

Lilli

Mul pole ju midagi häda.

Waik

Aga kui Teie lese-päewad sagenewad?

Lilli

Miks Te seda mõtlete?

Waik

Noh, Teie kunstnikul läheb motsioni ja wärsket õhku tarwis — ta näikse Teie kõrwal üsna ära süsinenud olewat — ning meie linnal on nii li-tõmbaw ümbrus. (Waatab Lillile julge muiglemiscga näkku)

Lilli

(kannatab tema pilgu rahulikult wälja)
Ma loodan, et minu kunstnik ootamata ruttu kosub ja minu lese-päewad lõpetab.

Waik

No, igatahes wõiksite mind majatohtriks mastu wõtta — meie endise sõpruse pärast, mille murdumist ma kahetsen.

Lilli

(naeratades)
Kui Te ennast nii tarwilikuks peate — minugi pärast, ma ei taha ebawiisakas olla! Meie lühike lapsepõline sõprus aga jätke mängust wälja, sellest pole minusse kõige nõrgematki kaja järgi jäänud.

Waik

(üles tõustes)
See ei tee mulle muret. — Tänan, proua Lilli! Ma sõidan nüüd silmapilguks oma waest haiget waatama —

Lilli

(tõuseb ka üles)
Kui ta weel elus on.

Waik

(kehitab õlasid)
Surma wastu pole arstilgi rohtu. (Wõtab Lilli käe, waatleb seda ja wajutab ta kähku huulte wastu) nägemiseni, proua!

Lilli

(tõmmab käe tagasi)
Kas see Eesti salongis juba kodune on?

Waik

(naeratades)
Ma olen europlane. (Läheb, pöörab aga läwel järsku ümber)

Weel midagi, armuline proua: kas ma tohiksin pidulauas Teie truu kõrwamees olla?

Lilli

(pead nokatades)
Katsuge õnne!

Waik

(kumardab ja läheb)

Lilli

(pöörab näo aeglaselt ukse poolt tagasi, ta huulte ümber mängib pool põlglik pilge; siis aga wõtab piinaw rahutus tema üle uueste wõimust, ta waatab hirmunult kella, surub ühe käe rinna, teise meelekoha wastu ja ümiseb kaswawal ahastusel)

Ja— — ja — — ja! — — Alasti — — alasti — — alasti! (Ta on diiwanile lähenenud, wajub poolpikali selle peale, pigistab silmad kinni ja hoigab weidike aega tasakeste, kuni wiimaks kramplikud sisemised tuksatused ta rinda wapustawad, lärsku lööb ta kuulatades silmad lahti, kahmab istukile ja pöörab näo hingamist peatawal põnewusel oodates kesk-ukse poole)