Tabamata ime

Draama neljas vaatuses

Eduard Vilde
Sisukord

Ⅳ vaatus

Wäiksem saal seltsimajas, kontserdi-saalist waheruumide läbi lahutatud.

Uksed mõlematel külgedel ja tagaseinas. Keset ruumi kaetud ja ehitud pidusöögilaud. Seinte ääres ja nurkades mõned istmed, ühes seinas wäike laud. Paremast külguksest, mis majapidamise-ruumidesse wiib, käiwad mõned kelnerid talitades sisse ja wälja. Ruum on pidulikult walgustatud.


Esimene etteaste.

Juba enne eesriide tõusmist hakkab kontserdisaalist sumbutatuna wõimsat käteplaginat kuulduma, mispeale seda tüki aega edasi kestab, siis korraga braawohüüetega segatud tormiliseks tüminaks paisub, jälle käteplaginaks üksi alaneb ning wiimaks wäsib ja aegamisi waikib. Pilguke hiljem hakkab kesk- ja pahemast külguksest enthusiastliselt tujustatud ja teineteisega ärewalt kõnelewaid pidusöögilisi ilmuma.

Esimene herra

(higi pühkides)
Niisugust maru nägi meie saal esimest korda!

Teine herra

(juukseid kohendades)
Üsna arusaadaw: meie esimene ilmakuulsus!

Kolmas herra

See oli midagi uut — see mõjus nagu ilmutus!

Neljas herra

Ja, see oli jutlus, mida mitte iga päew ei kuule!

Wiies herra

Missugune suwerenlik walitsemine aine ja abinõu üle!

Kuues herra

Ja mäherdune hiiglaskaala tundeid ja nende warjundid!

Esimene proua

Kogu minu põu on pahempidi pööratud — ma ei tea, kust ma oma hinge pean otsima!

Teine proua

Mul wõttis põlwedest jõu ära!

Seitsmes herra

(kergeste nokastanud, prouade juures)
Kudas ta mässas! — Kas nägite, kudas ta mässas! (Markerib seda kätega)

Esimene preili

See inimene teeb klawerist sinfoniaorkestri!

Teine preili

Ei, ühe imeriista. Sest need ei olnud enam maised helid!

Kolmas preili

(wanadlane)
Mu Jumal, mäherdused toonipildid, mäherdused hingemaalid!

(Kontserdisaalis tõuseb üksikute algatusel uueste käteplagin)

Kolmas herra

Kui palju ei ole mina Beethoveni kuulnud, aga ma kuulsin teda täna esimest karda. See interpretatsion küünis selle deemoni wiimaste saladusteni.

Neljas herra

Näib pea-aegu, kui oleks alles meie geeniusele osaks jäetud tõeste põhjani selle hiiglase tunde- ja mõtteilma süweneda. Wõimata on seda f-moll-sonati niisugusel sügamusel teiste sõrmede alt kuulda!

Seitsmes herra

(on eelmiste juurde astunud)
Kudas ta mässas! Kas panite tähele, kudas ta mässas! (Markerib seda jälle)

(Käteplagin kaswab tugewamaks)

Esimene herra

(pahaselt)
Meie publikum on natuke taktita! Peaaegu iga numbrit on ta kordama pidanud, kaks lõpulisa annud, kuus korda tänamas käinud — rahu talle ei anta!

Teine herra

Ta on aga ka wäsimata. Ma arwan, ta wõiks terwe öö weel mängida — nii wärske oli ta wiimase noodini.

Kaheksas herra

(üsna noor)
Õigust öelda: ma ootasin enam.

Üheksas herra

Weel enam?

Kaheksas herra

Märksa enam. — Bach — Schumann — ja! Aga Beethowen (wäristab pead) — Beethowen ei ole tema intimus — isegi Chopin ja Liszt mitte küllalt. Ma arwan, et meie õige mees ikka weel tulemata on.

Üheksas herra

(patsutab talle naeratades õla peale)
Na, wennas, sinust räägib wist teine klawerimees!

Laurits

(ilmub wiimasena, taskuraamat ja pliiats käes, läikiwal näol kõigi poole)
Jahaa — ka meie mängime! Ka meie mängime, kui tahame! Ka meie teeme muusikat, kui wihaseks saame!

Kolmas preili

(tema juurde astudes)
Üks unustamata päew!

Laurits

Pööripäew, preili! Kas ei ole, kui heliseks kellahäältel hingest läbi: Jää on murdunud, weed on lahti!

Kolmas preili

Ja, ja! Ometi wiimaks keegi omadest, kellest seltskondades kõneleda maksab!

Laurits

(istub äkki wäikese laua äärde ja hakkab taskuraamatusse kirjutama)

Wabandage — üks mõte minu arwustuse tarwis!

Kolmas preili

Arwustus! Jätkub siis sulg seda briljant-tulewärki kujutama!

Laurits

Ma katsun, preili!

Esimene proua

(tormiliseks muutunud käteplaginat kuulatades)
Ta tuleb ehk siiski weel kord wälja!

Teine proua

Wõimalik, et talle weel lillesid tahetakse ära anda — hiljaksjäänud lillesid ja pärgasid.

Esimene proua

Jumal, seda peame ometi nägema! (mõlemad rutates ära)

Esimene preili

Nad ei jäta teda rahule — pange tähele, ta annab weel lisa! Wast ehk jälle ühe oma wäikese kompositsioni.

Teine preili

Siis läki! Kahju wähemast kui helikiust, mis kaotsi läheb! (mõlemad kiireste ära)

(Kontserdisaalis waikib tümin äkitselt, pilguke hiljem algab klawerimäng, mispeale kõik üllatatud hüüetel: „Ta mängib weel! — Ta mängib tõeste weel! — Ta annab weel ühe lisa!” uksest wälja tungiwad, Laurits kirjutades nende kannul)

Seitsmes herra

(järgneb neile wiimasena; pead wäristades, endamisi)
Kudas ta mässas! Kudas ta mässas! (Markerib seda üle läwe astudes)

 

(Näitelawa jääb üürikeseks ajaks tühjaks)