Tabamata ime

Draama neljas vaatuses

Eduard Vilde
Sisukord

Ⅱ vaatus: viies etteaste

Leo. Siis Eewa.

Leo

(tõuseb üles, surub otsaesist ja astub maha wahtides mõned sammud; raputab ennast siis äkki ja hakkab toas ringi silmitsema; seisab kunsti asjade, raamatukapi, mõne pildi ees, wahib aknast wälja ja pöörab wiimaks, käed selja peal, lapselik-pehme näo-ilmega keset ruumi tagasi)

Eewa

(ilmub aeglaselt ja tõstab rahulise, naeratawalt küsiwa pilgu tema peale)

Leo

“Quisisana” peaks sinu majakese nimi olema!

Eewa

Arwad, et haiged siin terweks saaksiwad?

Leo

(sügawast)
Ja! — Terwis naeratab siin igast seinast ja nurgast wälja; nagu punapõselised lapsenäod piidlewad mulle igalt poolt wastu! Ja kas tead, kelle nägu nad kõik on?

Eewa

Noh?

Leo

Sinu nägu. Sinu tuba — see oled sina.

Eewa

Tuba on ikka elaniku nägu.

Leo

Mulle tükib see esimest korda nõnda silma. — Oo, Eewa, siin saaksin ka mina terweks!

Eewa

(temale ligemale astudes)
Kas sa oma terwisel palju wiga tunned olewat?

Leo

Ma olen wäsinud. Mu meelest on wahel, kui poleks ma oma karulaanest wälja pidanud pugema.

Eewa

Ja, meie oleme alles metsa-inimesed. Sääraseid pureb kultura-kliima kõige õelamine. Wõtab weel aega, enne kui meie tõug end akklimatiserib.

Leo

Aga sina!

Eewa

Mina olen üks lagendiku weerele sattunud erand. Põlised linnalapsed saawad ennemine hakkama. Nad on taudide wastu immunsemad.

Leo

(wõtab kesklaua ääres istet)
Sul wõib õigus olla. Kuid ma igatsesin metsast wälja! Kõigest hingest! Ükski wõim poleks mind seal kinni hoidnud. Ma tundsin kõiki laane saladusi, mitte aga, mis seal musta müüri taga sünnib, kust päike tõusis ja kuhu ta jälle wajus. Seda pidin aga teada saama. Ja nõnda pugesin wälja.

Eewa

Siis tegid õieti.

Leo

Arwad?

Eewa

Kui sa teisiti ei wõinud. Metsast wälja tulema peame ometi kord.

Leo

(käsipõsekil)
Wõtsin ainult liig wäikese ja liig kuiwa leiwakoti kaasa, paremat polnud rnetsawahi-perenaisel paraku anda. Külakoolist konserwatoriumini, konserwatoriumist peaaegu tänini — see oli mulle üksainus pikk paast. Mõju nakkab nüüd tunduma.

Kas ma tohiksin ukse kinni panna?

(Päike on waheajal weranda ja tagumise akna poolt pahemale poole pööranud ja paistab külgaknast õhtusel kumal sisse)

Eewa

Sul on wilu? — Jää paigale, ma teen seda ise. (Paneb weranda ukse kinni) Kas akna panen ka?

Leo

Kui sa nõus oled — ja. Minu sooned ei soenda mind küllalt. Were asemel wist külm wesi sees.

Eewa

(istub tema juurde)
Sa peaksid ennast kosutada püüdma, Leo.

Leo

Ja, seda ma peaksin, Aga — sa ei tea weel mitte kõik. Wiimased wiis aastat on mind hommikust õhtuni piitsutatud. Piitsutatud nagu mustlase hobust.

Eewa

Töö poolest? — Kas sa ennast mitte ise ei piitsutanud?

Leo

Seda ka, Aga teise piits oli wäsimatam. See oli lihtsalt wäsimata.

Eewa

(mõtleb)
See sündis muidugi bona fide sinu tulul?

Leo

See on küsimus. Selle küsimuse kallal olen wiimasel ajal pead murdnud.

Eewa

Wiimasel ajal —?

Leo

Ja — alles! Aga mõni tõde ei ärka unest, enne kui teda raputatakse. Minu tõde magas ja tukkus kõik need aastad.

Eewa

Ja mis ta sulle ärgates ütles?

Leo

Ta arwas, et wäga kahtlane on, kas mustlane hobust hobuse tulul peksab, kui ta kärmemine pärale tahab jõuda. Hobune saab küll ka waremine õhtule, aga nahk on tal maas.

Eewa

Sa arwad järeldada wõiwat —?

Leo

Et ma ronija olen, kes teist kukil peab kandma.

Eewa

(laseb pea alamale)
Ainult? — — Wõib see tema kõik olla?

Leo

Ei, see ei ole tema “kõik”. On weel midagi muud.

Eewa

Ja see on?

Leo

Ma olen mees. See wäärtus on mul tema kohta ka —

Eewa

Kudas?

Leo

— ja tema on piiramata määrani naine. See tuleb piitsale juurde. — Kassa mõistad mind?

Eewa

(mõtetes, pikkamisi)
Ma püüan sind mõista.

Leo

(roidunud naeratusega)
Kõik kokku: ma olen kehaliselt natuke ärakõrbenud. Ja põues rabeleb lind, kes mulle rahu ei anna.

Eewa

Lind?

Leo

Ja. Ma nimetan teda hirmu-linnuks. Ta on minu närwiwõrgu silmades kinni ja püüab lahti saada.

Aga kõik see ei tee mulle suuremat muret, sest ma loodan kosuda wõiwat; ma ei ole ju weel mitte wana.

Eewa

Seda loodan mina ka.

Leo

Muudkui rahu oleks waja — suurt, sooja, rõõmust rahu.

Eewa

(nokutab jaatades pead; waheaja pärast)
Ütle mulle Leo: mil kombel liitus teie ühendus õieti?

Leo

Üsna lihtsalt: tema kinkis mulle oma suure usu. Seda oli mul hädaste tarwis —

Eewa

Sinu enda usule lisaks?

Leo

Igapäewaseks, igatunniseks karastuseks.

Eewa

Põhjenes see tema usk ta enese muusikalise äratunde peal?

Leo

Wististe. Ja nii kindel oli see, et uskuja mulle oma terwe ainelise warakese, oma päranduse, pimesi kaasa kinkis — lisa, mis mulle niisama hädaste tarwis läks.

Eewa

Ja mida kinkisid sina temale?

Leo

See kingitus oli nii liigutaw suur, et ma temale oma teada kõik wastu andsin, mis mul anda oli. — Siis aga tuli aeg, kus ma kaupa kahetsema lõin, kus ma annetust salaja tükk-tükilt tagasi hakkasin kiskuma.

Eewa

Siis, kui sa tema piitsa hakkasid mõistma?

Leo

Osalt. Osalt aga sündis see weel teisel mõjul. Selle mõju alla uhas mõiste “kodumaa” mu hinge. Otsus, siia tagasi tulla, tegi mu korraga kidsiks ja kiskujaks. Ma hakkasin undamisi lootust soetama (lükkab nähwakalt juukseid tagasi) — — aga see oli ju lapsik! Niisama lapsik, nagu see, et ma sind oma isikliste asjakestega igawdan!

Eewa

Sa ei igawda mind. Ja lapsikuse wastu ei ole mul midagi, lapsikus suurendab mõnda inimest.

Leo

(peaaegu pahaselt)
Ma ei teeks seda, aga sinu olemus awateleb, sinu nägu poetab sõnad keele peale, sinu silm kisub haawa lahti!

Eewa

Siis kõnele!

Leo

Sind, Eewa — sind ma wihkasin kõik need aastad!

Eewa

(rahulikult naeratades)
Ja ihusid kättemaksmise-mõõka.

Leo

Ma wihkasin sind ja — põue hämaras sügawuses — iseennast.

Eewa

(nagu ülemal)
Mõlemaid?

Leo

Mu meelest oli, kui oleksime koos riiwatuma rumaluse ära teinud, mida sina keelata oleksid wõinud.

Eewa

Ja sina mitte?

Leo

Ei, sest ma olin wäiksem. Kas sul siis nii wõimata, nii täieste wõimata oli, mulle rinda anda, mille järele sa mind nägid jänunewat — sinul, kes sa mind muidu nii rikkalt toitsid?

Eewa

(tõsiselt)
Ja, see oli mul wõimata. Piima, mida sa himustasid, ei pidanud ma terweks. Weel enam: ma kartsin, et ta sulle surmawaks wõiks saada, nagu ta seda paljudele on saanud.

Leo

Seda kartsid sa nii wäga?

Eewa

Ja, sest januneja oli mulle kallis. Ma ei tabanud sinu kunstis imet, Leo.

Leo

Imet?

Eewa

Ja, seda ehmatawat, rabawat — seda suurt ja ainuslist, mis geeniuse teoses, ka üsna küpsematas, ikka tabataw on, ja üksnes selles. Ma otsisin, ma püüdsin seda — ta ei puutunud mulle kätte. Ma ei mõista tänapäewani, kudas mina ei leidnud, mida teised hiljem leidsiwad ja mida ma mujalt muidu olen leidnud — just mina, kes ma sind nii hinge ligidalt kuulda wõisin.

Leo

(tõuseb üles ja kõnnib mõne sammu)
Sa tegid, mida sa tegemata ei wõinud jätta, mina aga —

Eewa

Kas sina mitte sedasama ei teinud?

Leo

Ei.

Eewa

Siiski! Ja sul oli õigus nõnda teha. Ma jätsin su millegist ilma, mida sul elamiseks waja oli —

Leo

Ning muretsesin seda omale mujalt — õige. Aga mäherduse hinna eest, Eewa! Millegi eest, mida mul elamiseks weel enam waja on! See äratunne on raske. See äratunne mühas üleeila — sa aimad, mil puhul — nagu uputaw marulaene minust üle! (Sammub jälle, siis muudetud toonil)

Kui ma tihkudes minema panin nagu rumal poisike, kelle mängukanni mõnitatud — kas sa naersid mind, Eewa?

Eewa

Ei. Seks puudus mul põhjus.

Leo

Sa ei naernud? Tõsiselt, oma taewasinise rahuga, matsid mu tasahiljukesi maha?

Eewa

Ma ei matnud sind ka mitte maha.

Leo

Waid —?

Eewa

(Tõstab naeratawad silmad üle õla Leo poole)
Waid hakkasin aknast tasahiljukesi waatama, kas ta weel ei tule.

Leo

(kramplikult ühe tooli toest kinni hakates, wõimsa üllatusega)
Sa ootasid mind tagasi, Eewa?

Eewa

Ja. Mu meelest oli kõik need wiis aastat, kui astuksid korraga uksest sisse nagu kunagi.

Leo

Aga kudas — see siis — wõimalik on?

Eewa

(ikka naeratades)
Ma ei tea.

Leo

Sa ei tea?

Eewa

Kudas seda wõib teada? Hing ei ole raamat, mida lugeda wõib.

Leo

Sa kuulsid ju warsti, et ma tee sinu ja enda wahel kinni olin sulgunud.

Eewa

See ei eksitanud mind.

Leo

(oma pea järele kobades)
Ja siis — siis weel — ma ei mõista sind sugugi, Eewa—siis weel see: sa sõbrustasid waheajal mõttega, ka omalt poolt wõret meie wahele seada — sa teed seda kuuldawasti tänapäewani!

Eewa

Ka see on õige. Ma ei teadnud ju, kas sa tagasi tuled.

Leo

(kaswawa sisemise käärimisega)
Ja see kõik sünnib kokku — see pole sinu meelest sugugi imelik —?

Eewa

Ma usun, et see üsna tawalik on. Inimline isik tarwitseb kedagi teisesoolist, kes temale ligemal seisab, kui tema muu ümbrus. Mina wähemalt ei saa ilma niisuguseta läbi. Kui üks läheb, siis peab teine tulema. Muidu jääb ase tühjaks, ja see soetab külma.

Leo

Kuid lõpuliku sidemeni —?

Eewa

Ei, niikaugele pole minu ühendused arenenud — senini mitte. Ikka tuli millegist puudus, ikka oli midagi, mis mõõtu täis ei annud. Ja nõnda taganesiwad mõned minust ja mina taganesin mõnest. (Tõuseb üles)

Leo Saalepiga mõtlesin ma abielusse heita.

Leo

Kas tema siis mõõdu täis andis?

Eewa

Ma ei teagi, kas ma teda mõõtsin.

Leo

(hingetuma põnewusega)
Kas sa seda weel nüüd teeksid?

Eewa

(lihtsalt)
Ja. Ma ootasin teda ju.

Leo

(tasakaalu otsides, poolsosinal)
Aga see teine—see wiimane —

Eewa

Sulle on minu Läti tutwusest räägitud? — Kui sind ei oleks, siis wahest tema — ma ütlen wahest!

Leo

(wärisedes, pool lämbunult)
Eewa! (Tahab teda tormilikult kaenlasse tõmmata)

Eewa

(tagasi nihkudes, tõrjuwal käel)
Pea, Leo! — Teab sinu naine, et sa siia tulid ja mäherduse hingega?

Leo

Weel mitte.

Eewa

Siis jätame seda, sõber.Ma armastan korda.

Leo

(astub pikkamisi tagasi)
Sinu tahtmine sündigu! (Jääb Eewat eemalt särawa, unelewalt naeratawa pilguga pikemalt silmitsema, pöörab talle siis aeglaselt selja ja astub wõimsalt töötawa rinnaga tagumise akna juurde, mille ruudu wastu ta otsaesise surub)

Eewa

Leo!

Leo

(pöörab pikkamisi ümber)

Eewa

Ma kahetsen, et ma sinu rahu rikkusin. Sa pead mõne tunni pärast mängima.

Leo

(wäljamurduwa kirglusega)
Ma mängin! — Ma mängin täna esimest korda! — — Täna mängin ma kõik, mis mul mängida on!

Eewa

Püüa end rahustada, Leo!

Leo

Ma kuulan sõna. Ja siin (waatab ringi) — siin on see nii kerge. Ainult sammuda — seinast seina, nurgast nurka! Ma hakkan kohe. (lapseliku tooniwärwiga) Aga sa pead mulle enne midagi lubama, Eewa.

Eewa

Mida siis?

Leo

Et ma siin, selles ruumis, õhtuni wõin olla — kuni aeg on kontserdi pärast lahkuda.

Eewa

Selleks pole sul luba waja.

Leo

Aga weel midagi pead mulle tõotama.

Eewa

Ütle!

Leo

Et ma siis — kas tead, siis — — et ma siin majas wõin eldada!

Eewa

(naeratab emalikult)
Seda sa wõid.

Leo

(wõimsal õnnetundel)
Ja puhata — terwe aasta puhata, — istuda — wahtida — käsi hõõruda — naeratada, — aias laiselda — päikest kiita — pilweid lugeda — ja mett ja mulda hingata — — sinu juures, sinuga ühes!

Eewa

(naljatawalt)
See kõik peab sulle osaks saama!

Leo

Siis ma kosun — siis ma terwenen! (Hakkab kerkiwal rinnal, maha wahtides ja naeratades, edasi-tagasi sammuma)

Siis kustutan selle suure inetuse hingest maha, jälkuse matan mulla alla, ja põuekull kõngeb aegamisi ära. — Uuestesündimine puhtuses — uus elu aimamata iluduses, ja suur, õnnis rahu! (Wäikese waheaja pärast keset sammumist)

Siim materdas pinu taga suure musta ussi ära.

Eewa

(kuulatama lüües)
Mis sa ütlesid?

Leo

Rahu ootab mind siin —

Eewa

Sa tähendasid praegu weel midagi.

Leo

Ei, Eewa. (Sammub endiselt edasi, häigab paar karda otsaesisest ja pealaest üle)

Eewa

(järgneb temale imeliku salapilguga, nägu põnew-tõsine, huuled pool awatud)

Leo

(seisatab ühe maali ees)
Kelle töö see on?

Eewa

(rahulikult)
Sinu tädipoja oma.

Leo

Magnuse? — Waata, waata — siin on midagi sees.

Eewa

Ma pean teda kaugelt kõige tüsedamaks meie omadest.

Leo

(astub raamatukapi ette)
Sa loed palju, Eewa?

Eewa

Ja, iseäranis talwel.

Leo

Ma pole wiimastel aastatel midagi lugenud, mitte midagi. Ma olen rumal nagu muusikant.

Eewa

Kas muusikandid rumalad on?

Leo

Nad on ebateadwad. Tunned sa mõnda muusika-inimest, kes millegist muust teab kõneleda, kui muusikast?

Eewa

Ka teised kunstnikud on enamaste professiooni-inimesed.

Leo

Aga mitte sel määral. (Süütab omale paberossi põlema, astub kirjutuslaua juurde ja waatleb seda naeratama õrnusega)

Ja siin sa istud ja kirjutad! Minu õpetatud Eewa! Ja kuna sa siin istud ja kirjutad, lambikuma mõtlewal näol, piidlen mina sind kusagilt nurgast ja mõtlen: „Jssand jumal, see on sinukese naine!”

Eewa

(naeratades)
Selle lõbu eest pead mulle aga tubliste tasu andma (tähendab pianino poole)

Leo

(pead pianino poole pöörates)
Seda ma teen. (Ruttab pianino juurde ja lööb käe klahwidele)

Oo, sul on ju hea instrument! Pärast, kui rikkad oleme, leiame weel midagi paremat.

Kuid mitte see ei huwita mind, mis mina teen, waid see, mis sina. — Kas sa ei tahaks mulle natuke meelehead teha, Eewa?

Eewa

Noh?

Leo

(hakkab tema käewarrest kinni; poisikeselikul palumisetoonil)
Istu weidike lauda, wõta sulg kätte, tee tark, hästi tark nägu ja kirjuta!

Eewa

Ja sina?

Leo

Ma istun sinna sinu ilusa “pikutaja” peale (tähendab kusheti poole) ja tunnistan sind, käed ristis.

Eewa

(naeratades)
See sündigu. Aga tarka nägu ei oska ma miimida, ma olen halb näitleja. (Istub laua taha, wõtad sule kätte ja hakkab käsipõsekil kriipseldarna)

Leo

(istub kushetile ja waatleb teda tükikese aega tõsiselt) Aga jaksan ma seda siis uskuda!

Eewa

Mida?

Leo

Suudan ma selle usu määratumat lasu kanda!

Eewa

(paneb sule käest)
Küll sa suudad!

Leo

(palawalt)
Ma tulen wiibimata õiguse ja korraga.

Eewa

Ma waatan sulle wastu.

Leo

(pilgukese aja pärast endisel kergel, rõõmsal toonil)
Aga ma soowiksin weel midagi näha saada.

Eewa

Mida siis?

Leo

Kudas sa oma mesilastega talitad!

Eewa

Ja, see oleks huwitawam. Kuid seda wõib kõige paremine alles suwel näha.

Leo

Peaks ma niikaua elama!

Eewa

(pöörab istme peal tema paole)
Aga sõber —!

Leo

Ja, waata (kurwameelelisel heliwärwil) — — ma olen nii roidunud —

Eewa

Ehk sa magasid halwaste?

Leo

(wirgunult)
Sul on õigus — ma pole kolm, — ei, terwelt kuus ööd õieti maganud. Kõige pahemad oliwad kaks wiimast.

Eewa

Mispärast?

Leo

Siis maadlesin sinuga —

Eewa

Minuga?

Leo

— ja temaga — ja iseenesega. — Oo, kudas ma higist tilkusin!

Eewa

(tõuseb üles)
Waene laps!

Leo

(korraga õnnelikult)

Aga see on ju nüüd möödas — tänu kõigile jumalatele! (Toetab pead küünarnuki najal kusheti peatsile) — Ja ma olen päikese-pesas!

Eewa

(naeratades)
Päike on pesast juba wälja lennanud.

Leo

Tema hingeõhk on alles. (Tõmmab teise jala pooleldi kusheti äärele) Eewa!

Eewa

Ja?

Leo

Mul oleks weel üks palwe.

Eewa

Missugune?

Leo

Ma ei suuda kõdile wastu seista — nõidusele — suurele nõidusele — luba mind oma kusheti peal natuke pikutada — lakke wahtida — aknast wälja unistada

Eewa

Narrike, kas selleks siis luba tarwis on!

Leo

Ma arwasin, — sa — sa armastad ju korda.

Eewa

(lööb naeratades käega)
Aga see pole ju mitte korratus! Minu külalised wõiwad hundiratast lüüa, kui nad tahawad!

Leo

(kohendab unepadjakese pea alla ja sirutab enese suure lõbutundega kusheti peal wälja)
Tänu sulle! Siin on mul hea!

Eewa

Kas sa mitte üksinda ei soowiks olla?

Leo

Ja, see oleks weel parem. Pool tundi siin üksinda — — ja, Eewa!

Eewa

Head puhkust siis! (Naeratades kõrwaltuppa ära)

(Päike on praegu looja läinud, toa tagumine osa weranda ja aknaga seisawad hallis warjus, pahempoolsest aknast langeb puhkaja näo ja keha peale lillakas, aegamisi kahwataw ehapuna)

Leo

(pärani silmil puna sisse wahtides, lai unelew naeratus näo peal, aeglase soniwusega kõneledes)
Ehmataw — — rabaw — — suur — — ja ainusline — —

(Pikkamisi lööb tema palg tõsinema, silmad kaotawad läike, suu ümber tuksub midagi ja tardub, laod langemad ja awanewad paar karda. Äkitselt jääb ta laial ehmatusel akna poole wahtima, kahmab küünarnukkide toel istukile ja hüüab waljuste)

Mis sa tahad? — — Keda sa otsid?

Eewa

(ilmub sedamaid ukse peale, näeb Leod aknast wälja wahtiwat ning läheneb talle kärmeste)
Mis sul on?

Leo

(lõdisedes)
Keegi waatas aknast sisse!

Eewa

Waatas aknast sisse? (Lükkab akna lahti, kumardab ringi silmitsedes wälja ja astub siis, akent jälle kinni tõmmates, mõtlewa ilmega tagasi)

Aias ei ole kedagi näha, Leo.

Leo

(pühib otsaesist, waiksemalt)
Ma arwasin, et keegi— — et keegi aknast sisse — — Tige oli — ja inetu — —

Eewa

(waatab pilguke aega sügawa tõsidusega tema peale maha, laseb siis äkitselt põlwiti kusheti serwale, lööb käed Leo pea ümber, suudleb kuumalt tema juukseid ja hüüab suudlemise wahele wõimsaste üles hoowawa hingejõuga)
Päästa ennast! — Päästa ennast! — Iga päew, iga tund on kallis!


Eesriie